Emisja gazów cieplarnianych

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest elementem polityki Unii Europejskiej będącym narzędziem walki ze zmianami klimatu oraz sposobem zaangażowania podmiotów gospodarczych w zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych wprowadzanych do powietrza. Obecnie dotyczy on handlu emisją dwutlenku węgla (CO2) i funkcjonuje w 28 krajach UE oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. System działa na zasadzie limitów emisji (pułapy) i handlu nimi – z j. ang. cap and trade.

Kto uczestniczy w systemie?

Szczegółowo rodzaje instalacji objętych systemem wymienione są w załączniku do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Upraszczając można powiedzieć, że są to duże instalacje np. kotłownie, ciepłownie, elektrociepłownie, rafinerie, cementownie, huty szkła, papiernie, instalacje do produkcji specyficznych chemikaliów, produkujące i wytapiające metale, ceramikę. W praktyce największą grupę instalacji stanowią obiekty spalania paliw, w których łączna nominalna moc cieplna (tzw. moc w paliwie) zainstalowanych urządzeń przekracza próg 20MW.

Co oznacza uczestnictwo w systemie?

Instalacje tego rodzaju muszą posiadać zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, obecnie dotyczy to dwutlenku węgla (CO2). Funkcjonowanie instalacji bez wymaganego zezwolenia wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Wniosek o wydanie zezwolenia przekładany jest do zatwierdzenia wraz z planem monitorowania emisji, wymaganymi procedurami i załącznikami oraz, jeśli ma zastosowanie, z planem pobierania próbek.

Zakres i sposób prowadzenia monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla określony jest szczegółowo dla poszczególnych grup instalacji w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ze zmianami.

W praktyce dla instalacji uczestniczących w systemie oznacza to konieczność opracowania planu monitorowania wg unijnego formularza, szczegółowych pisemnych procedur, określenia i przyporządkowania obowiązków w zakresie zbierania danych na temat procesów prowadzonych w instalacjach w ciągu roku, wykonywania potrzebnych badań, bieżącego gromadzenia różnych danych, wyliczania emisji rocznej, potwierdzania tych danych i emisji przez niezależnych weryfikatorów oraz przygotowywania wymaganej sprawozdawczości.

Co mogę zaoferować?

Tematyką systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zajmuję się od momentu wprowadzenia tych wymagań do naszego prawodawstwa tj. od 2004 roku. Moje doświadczenie zawodowe jest związane głównie z instalacjami spalania paliw. Na przestrzeni minionych lat obserwowałam zmiany, rozwój i zaostrzenie wymagań związanych z dokumentacją konieczną do uczestnictwa i raportowania w systemie, przygotowywałam dokumentacje dostosowując je do zmian prawnych.

Dla instalacji uczestniczących systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przygotowuję kompletne dokumentacje niezbędne do uzyskania stosownych zezwoleń, począwszy od wniosku o wydanie zezwolenia, plany monitorowania, plany metodyki monitorowania, plany pobierania prób, procedury oraz wymaganą sprawozdawczość w postaci raportów rocznych. Po uzgodnieniu wraz z klientem biorę udział w weryfikacji raportu rocznego, ponadto przygotowuję odpowiedzi na pisma administratora systemu i informuję o zaistniałych lub planowanych zmianach prawa.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszam do kontaktu!

Wyślij formularz kontaktowy