Pozwolenie zintegrowane

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane jest szczególnym typem decyzji administracyjnej będącej swego rodzaju koncesją określającą warunki eksploatacji instalacji w podziale na wszystkie rodzaje presji na środowisko przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych określonych w tzw. najlepszych dostępnych technikach.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Rodzaje instalacji wymagających uzyskania tego rodzaju pozwolenia określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Instalacje wymagające tego rodzaju pozwolenia przygotowują wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie ze szczegółowym zakresem zawartym w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Ze względu na rozległość i specyfikę zagadnień koniecznych do przedstawienia we wniosku współpracuję z doświadczonymi specjalistami z branży w zakresie oddziaływania akustycznego oraz emisji do powietrza.

Wniosek zawiera również takie elementy jak analizę spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik oraz analizę instalacji pod kątem ryzyka poważnych awarii. W sytuacji gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu tymi substancjami, to do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego niezbędne jest opracowanie oceny ryzyka lub raportu początkowego, którego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Przygotowanie wniosku wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w zakładzie, obejmującej  inwentaryzację źródeł emisji i hałasu. W trakcie opracowywania wniosku doradzamy również w kwestii dostosowania lub sposobu spełnienia wymagań określonych w najlepszych dostępnych technikach. Ze względu na złożoność opracowania, współpraca przy tego rodzaju projektach ma charakter długoterminowy i obejmuje również etap przygotowywania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania organów ochrony środowiska.

Współpracę kończymy dopiero po wydaniu pozwolenia zintegrowanego oraz przeszkoleniu pracowników odpowiedzialnych za realizację wymagań i obowiązków nałożonych w tej decyzji.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszam do kontaktu!

Wyślij formularz kontaktowy